Werkwijze

Vorderingen zonder verweer

Alle opdrachten die vóór 15.00 uur worden ingediend, worden nog diezelfde dag in behandeling genomen. Indien nodig wordt met de opdrachtgever contact gezocht om bijzonderheden en/of strategie te bespreken. Vanaf dat moment is het dossier aangemeld en 24-uur per dag zichtbaar in het online dossiersysteem. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever zullen er aan de debiteur één of meerdere sommaties worden verzonden en zal er telefonisch contact worden gezocht. Betalingsregelingen worden alleen na overleg en na goedkeuring van de opdrachtgever overeengekomen. Indien de debiteur niet (volledig) betaalt, dan neemt de behandelend advocaat contact op om de vervolgstappen te bespreken. Ook zullen de risico's van procederen bij de rechtbank worden uitgelegd.

Wordt ervoor gekozen om de vordering aan de rechter voor te leggen, dan zullen we de dagvaarding opstellen en laten uitbrengen. De behandelend advocaat is verantwoordelijk voor de gerechtelijke procedure. Hij verzorgt de communicatie met partijen en de rechtbank, de administratie en verricht alle nodige rolhandelingen. Na ontvangst van het vonnis krijgt de debiteur nog één keer de mogelijkheid om aan het vonnis te voldoen (binnen 48 uur). Blijft ook dan nog betaling uit, dan zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot betekening en executie van het vonnis. Uiteraard wordt ook dit traject met de opdrachtgever afgestemd.

Het meest gebruikelijke traject in fases:

 • indienen vordering
 • eerste sommatie met een betaaltermijn van 5 werkdagen
 • telefonisch contact debiteur
 • tweede sommatie met een betaaltermijn termijn van 2 werkdagen
 • telefonisch contact debiteur
 • overleg voortgang dossier en tegelijk derde sommatie met concept dagvaarding toegevoegd en een betaaltermijn van 24 uur
 • dagvaarden
 • (verstek)vonnis
 • executie

Mogelijkheden/afwijkingen zijn:

 • pre-incasso
 • het aangaan van een betalingsregeling (altijd in overleg met de opdrachtgever)
 • het leggen van beslag
 • het aanvragen van het faillissement
 • maatwerk

Vorderingen met verweer

Voor vorderingen met inhoudelijk verweer van de debiteur/wederpartij geldt maatwerk. De behandelend advocaat bespreekt vooraf de casus en zal een inschatting van de haalbaarheid van de zaak geven, inclusief een kostenindicatie. Pas na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever wordt de zaak in behandeling genomen.