No Pay No Fee

Uw belang is ons belang. Daarom worden opdrachten behandeld op basis van No Pay, No Fee. Wat houdt dat in? De vergoeding wordt berekend over de hoogte van het geïncasseerde bedrag. Kunnen wij niet incasseren, dan wordt er geen fee berekend. Incasseren we een deel van de vordering, dan wordt de vergoeding berekend over het geïncasseerde deel.

Is dit hetzelfde als 'No Cure No Pay'?

Nee, dat is het niet. Bij deze vergoedingsvormen is het alles of niets. De vergoeding wordt hier niet aangepast aan het resultaat, maar de hoogte wordt vooraf vastgesteld. All Claims berekent vooraf de maximale kosten (om deze kosten mee te vorderen richting de debiteur) en corrigeert dekosten achteraf, indien het resultaat daartoe aanleiding geeft. Uiteraard gaan we voor 100% resultaat en geldt dit alleen in bijzondere gevallen. Wat ons ook onderscheidt is dat wij hanteren:

  • geen dossier- of administratiekosten
  • geen advieskosten
  • geen afwikkelingskosten

Kosten voor rekening van de debiteur

De vordering wordt standaard verhoogd met de verschuldigde wettelijke of contractuele (handels)rente en de incassokosten. Dit totaalbedrag wordt vervolgens ter incasso genomen. Indien er geen speciale tarieven zijn overeengekomen worden de incassokosten en de gerechtelijke kosten berekend op basis van de door de rechtbanken en wetgever geaccepteerde tariefstaffels en tarieven voor buitengerechtelijke en/of gerechtelijke procedures. In de onderstaande gevallen komen de kosten wel voor uw rekening.

  • Indien u besluit om geen kosten mee te vorderen
  • Indien u gedurende het traject de opdracht intrekt of niet door wenst te gaan, zonder dat daartoe een gegronde reden bestaat

Tarieven

Buitengerechtelijke incassokosten:

Dit zijn de kosten die worden berekend voor het traject zonder tussenkomst van een rechter. De staffel is gelijk aan de staffel van de rechtbanken (vastgelegd in de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten voor de berekening van incassokosten en proceskosten). Uiteraard kunnen voor iedere opdracht of voor bulkopdrachten nadere, afwijkende afspraken worden gemaakt.

Hoogte vordering Percentage Maximum bedrag (excl. BTW)
Over de eerste € 2.500 15% € 375 (met minimum van € 40)
Over de volgende € 2.500 10% € 625
Over de volgende € 5.000 5% € 875
Over de volgende € 190.000 1% € 2.675
Boven de € 200.000 0,5% € 6.775 (maximaal)

Gerechtelijke procedure | Naar de rechtbank:

Indien het noodzakelijk is om een gerechtelijke procedure te starten, dan worden - naast de buitengerechtelijke incassokosten - de hiernavolgende kosten berekend. Voor het salaris gemachtigde/proceskostenveroordeling geldt niet 'No Pay, No Fee'. De in het vonnis toegewezen kosten worden altijd in rekening gebracht na het ontvangst van het vonnis. Datzelfde geldt voor het griffierecht (administratiekosten die de rechtbank in rekening brengt) en de deurwaarderskosten, omdat deze kosten altijd betaald moeten worden. Wordt de zaak gewonnen, dan dient uw debiteur deze kosten te voldoen*.

Salaris gemachtigde / proceskostenveroordeling:

Kantonzaken - (vorderingen tot € 25.000 en huurzaken)
Rechtbankzaken - (vorderingen meer dan € 25.000)

Griffierecht:

Kantonzaken - (vorderingen tot € 25.000 en huurzaken)
Rechtbankzaken - (vorderingen tot € 25.000 en huurzaken)

Deurwaarderskosten:

Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

*Als uw debiteur niet kan betalen (door bijvoorbeeld faillissement) dan komen deze kosten wel voor uw rekening. De kosten dienen namelijk voorafgaand aan een procedure te worden betaald. In feite dient u de kosten voor te schieten en moet uw debiteur de kosten achteraf betalen.