Privacy statement

Wat zijn persoonsgegevens en wat is 'verwerken'?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen. U deelt persoonsgegevens met ons als u opdrachtgever bij ons bent of als u om andere redenen contact met ons hebt. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw computer of uw kenteken. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon. Als u een zzp’er bent of een eenmanszaak, vof of maatschap hebt, dan zijn de gegevens van de onderneming ook persoonsgegevens, want ze zijn direct herleidbaar tot u.

Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat wij kunnen doen met gegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Bent u debiteur?

All Claims treedt als incassodienstverlener op als Verwerker ten behoeve van haar opdrachtgevers. De opdrachtgever waarbij u bijvoorbeeld diensten heeft afgenomen dan wel producten heeft gekocht, is de verwerkingsverantwoordelijke partij. All Claims verkrijgt uw persoonsgegevens van haar opdrachtgever, ten behoeve van het incasseren van een geldvordering op u. De opdrachtgever bepaalt het doel waarvoor uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. All Claims volgt de instructies van haar opdrachtgever.

De afspraken tussen All Claims en haar opdrachtgevers zijn vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Daarin wordt onder andere de verplichting tot geheimhouding en beveiliging opgenomen en de verplichtingen van All Claims in geval van een datalek vastgelegd.

Wanneer u als debiteur een beroep wil doen op uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals het recht op inzage, correctie, verwijdering of het recht op dataportabiliteit, moet u daarvoor altijd onze opdrachtgever, uw contractspartij/leverancier benaderen.

Bent u opdrachtgever?

Hieronder informeren wij u als (mogelijke) opdrachtgever over de wijze waarop wij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens gebruikt All Claims?

Gegevens voor de aanvraag en uitvoering van onze diensten: bij het verstrekken van een opdracht aan All Claims verstrekt u ons gegevens. Deze gegevens leggen wij vast. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld de (contact)gegevens van uw bedrijf, uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, rekeningnummer.

Gegevens als u contact hebt met All Claims: wij kunnen ook gegevens vastleggen als u contact opneemt met All Claims. Bijvoorbeeld als u telefonisch contact zoekt, via onze website of via sociale media. Als u de website van All Claims bezoekt, worden gegevens over u vastgelegd door middel van cookies. Hiervoor wordt toestemming gevraagd.

Hoe krijgen wij uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. In de meeste gevallen ontvangen we gegevens direct van u, omdat u die zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u informatie opvraagt via onze website, omdat u gebruik wilt maken van onze diensten of omdat u zich hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief. We kunnen daarnaast persoonsgegevens ontvangen van anderen. Bijvoorbeeld van uw tussenpersoon.

We kunnen ook gegevens gebruiken uit openbare bronnen. Gegevens over bedrijven en hun vertegenwoordigers kunnen we verkrijgen bij de Kamer van Koophandel, maar ook van handelsinformatiebureaus of via het insolventieregister. In het kader van klant- of leveranciersacceptatie kunnen wij ook gebruikmaken van openbare informatie op het internet.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Algemeen: Wij kunnen onze diensten alleen goed uitvoeren, indien wij daarbij persoonsgegevens kunnen opvragen en vastleggen. Dat is nodig om gerichte informatie te kunnen geven over onze diensten, maar ook voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor fraudebestrijding, het voldoen aan wettelijke bepalingen, voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten, ter verbetering van de dienstverlening. Hierna lichten we dat verder toe.

Om onze diensten te kunnen leveren: wij hebben persoonsgegevens nodig voor een goede uitvoering van de dienstverlening.

Het voldoen aan wettelijke bepalingen: voor bedrijven die onder de reikwijdte van het financieel toezichtrecht vallen gelden allerlei wettelijke verplichtingen die ons noodzaken om persoonsgegevens te verwerken. Denk hierbij aan verplichtingen om alleen zaken te doen met integere partijen en om zelf een integere bedrijfsvoering te waarborgen. Wet- en regelgeving kan All Claims ook verplichten tot het verlenen van inzage van gegevens aan een overheidsinstelling of een toezichthouder, bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten of een opsporingsinstelling.

Voor (statistisch) onderzoek en ter verbetering van de dienstverlening: we gebruiken gegevens ook voor onderzoek en verbetering van onze dienstverlening. Dat doen we door die te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Bij het analyseren gebruiken we alleen de gegevens die we daarvoor nodig hebben. Zo kunnen we (i) de oorzaak van klachten oplossen, pagina’s en formulieren op onze websites verbeteren en processen versnellen en (ii) nieuwe diensten ontwikkelen en bestaande diensten verbeteren.

Van wie hebben we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, maar ook van andere personen dan onze opdrachtgevers. Bijvoorbeeld omdat u direct of indirect contact hebt (gehad) met ons. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we uw gegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening aan een opdrachtgever.

Hoe zorgen wij voor zorgvuldige omgang van persoonsgegevens?

Wij leggen zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. Wij nemen bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn maatregelen waarmee we de toegang tot gegevens beheersen (logische toegangsbeveiliging), beheer van autorisaties, versleutelen van persoonsgegevens, intensief monitoren van websites en infrastructuur op beveiligingslekken, gebruik van firewalls en afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging.

Onze medewerkers en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door ons vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. We zorgen ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met fysieke en digitale gegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn die wordt gehanteerd kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Uw rechten. Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen?

U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het feit dat wij uw gegevens verwerkt of een verzoek indienen om uw gegevens over te dragen. Als u ons toestemming heeft verleend tot het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming intrekken. Voor meer informatie of klachten over privacy, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). U kunt ons ook laten weten dat uw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten of u kunt uw verleende toestemming voor het gebruik van een e-mailadres intrekken.

Verstrekking van gegevens aan derden

Alleen als het nodig is, delen wij gegevens met derden. Dat doen we bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening of als de wet- en regelgeving dat vereist.

Fraudebestrijding en wettelijke verplichtingen: uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht, verstrekken wij persoonsgegevens aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zullen wij passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

Ondersteunende diensten: voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden. Wij maken goede afspraken met dergelijke partijen voordat wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Vragen of opmerkingen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Richt die aan info@allclaims.nl

Wijzigingen

All Claims behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen wij bekendmaken op onze website.